การประกวดแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้ “OBEC HACKATHON 2019”

สพฐ.แจ้งประชาสัมพันธ์ เรื่องการประกวดแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้ “OBEC HACKATHON 2019” ภายใต้หัวข้อ “APPS FOR THAILAND 4.0”

  1. คุณสมบัติ  เป็นนักเรียนในสังกัด สพฐ.  กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ม.1-ม.6  จำนวนนักเรียนทีม 1-3 คน ครูที่ปรึกษา 1 คน
  2. หัวข้อแอฟพลิเคชันในการแข่งขัน คือ App for Thailand 4.0 หมายถึง ซอฟต์แวร์บน Smart Phone หรือ Tablet ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน โดยการนำเทคโนโลยีมาช่วยส่งเสริมการทำกิจกรรมหรืองานประจำให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ตอบสนองความต้องการในชีวิต และเกิดเป็นนวัตกรรมที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับครัวเรือน  ชุมชน หรือสังคม
  3. กำหนดการแข่งขัน วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ปิดรับสมัคร  วันที่ 11 มีนาคม 2562 ประกาศผลการคัดเลือก รอบที่ 1  จำนวน 45 ทีม วันที่ 25-29 มีนาคม 2562 ผู้ผ่านการคัดเลือก รอบที่ 1 เข้าร่วมอบรมและแข่งขัน รอบที่ 2
  4. วิธีการสมัครและส่งข้อเสนอ  ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารข้อเสนอแอปพลิเคชันได้ที่ gg.gg/obechackathon และส่งรายละเอียด ข้อมูลผู้สมัคร และข้อเสนอแอปพลิเคชัน ที่  gg.gg/obechackathonsubmit
แชร์สิ่งนี้ :