การประชุมนำเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ The 6th International Conference on Education(ICE 2019) and The 15 th National Conference “Creative Paradigms towards Internationalizing Education”

มหาวิทยาลัยศิลปากร  จัดประชุมนำเสนอผลงานวิจัย  ระดับชาติและนานาชาติ  The 6th International  Conference  on  Education(ICE 2019)  and  The 15 th  National  Conference  “Creative  Paradigms  towards  Internationalizing Education”  (กระบวนทัศน์เชิงสร้างสรรค์เพื่อมุ่งสู่ความเป็นสากลทางการศึกษา)  ในวันที่  22  มิถุนายน  2562  ณ ห้องประชุมหลวงพ่อวัดไร่ขิงอุปถัมภ์  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปการ  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์  จังหวัดนครปฐม  จึงประชาสัมพันธ์เชิญชวนครูและบุคลากรทางการศึกษาส่งบทความวิจัย เข้าร่วมนำเสนอในการประชุม  โดยส่งบทความฉบับสมบูรณ์ผ่านทางอีเมล์  w_thang@hotmail.com  ภายในวันที่  22  มีนาคม  2562  สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมประชุมสามารถลงทะเบียนในระบบได้จนถึงวันที่  14  มิถุนายน  2562  โดยดาวน์โหลดข้อมูลรายละเอียดและรูปแบบการจัดทำบทความวิจัยและลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ที่ http://www.educ.su.ac.th/index.php/th

แชร์สิ่งนี้ :