ประชาสัมพันธ์การพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่9

ด้วย สพฐ.แจ้งว่า  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  โดยสถานบันพัฒนาครู  คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา  ได้กำหนดดำเนินการพัฒนานักบริหารระดับสูง  กระทรวงศึกษาธิการ(นบส.ศธ.) รุ่นที่9  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างนักบริหารระดับสูงให้เป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์  เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง  มีสมรรถนะด้านการบริหารและเพื่อเตรียมความพร้อมให้นักบริหารที่มาเข้ารับการพัฒนามีคุณสมบ้ติพร้อมที่จะเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น  ระหว่างเดือนมีนาคม-กรกฎาคม 2562
สพฐ  ได้ขอให้ สพท.  แจ้งผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด  ส่งใบสมัคร ก.พ.7  และกรอบแนวคิดการจัดทำรายงานการศึกษาส่วนบุคคล(Individual  Study – IS) ส่งภายในวันที่  10  มกราคม 2562  รายละเอียดดังแนบ ไฟล์เอกสาร

แชร์สิ่งนี้ :