งานเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ “การพัฒนาโรงเรียนมาตรฐานสากล ยุค 4.0”

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยสำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย  ได้มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ดำเนินการจัดเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับภาคเหนือ ปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนมาตรฐานสากลที่ได้รับรางวัลแห่งคุณภาพสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) ทุกโรงเรียน ใน 17 จังหวัดภาคเหนือ  โดยกำหนดจัดกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ “การพัฒนาโรงเรียนมาตรฐานสากล ยุค 4.0”  วันวันที่ 20 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00 น. ณ โรงแรมพะเยาเกทเวย์ อ.เมือง จ.พะเยา ผู้สนใจร่วมรับฟังการเสวนา  โดยกรอกแบบตอบรับในระบบออนไลน์ที่  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeBjFuhQw1UBZVxjqU1CLgyOdDJP84m8N8_VO6rauJxJ5i2vQ/closedform หรือ QR Code ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ➡ไฟล์เอกสารแนบ ตอบรับภายในวันที่ 18 ธันวาคม 2561 Email : nitat36@gmail.com

แชร์สิ่งนี้ :