การรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม(นบส.1.)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ด้วย สพฐ. แจ้งว่า สำนักงาน ก.พ. ได้กำหนดจัดฝึกอบรมหลักสูตรบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 2 รุ่น รุ่นละประมาณ 125 คน  เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนายการ  หรือเทียบเท่าในกรเข้าสู่ตำแหน่งประเภทบริหารโดยมีกำหนดจัดฝึกอบรม
รุ่นที่89  ระหว่างวันที่  20  กุมภาพันธ์  –  7  พฤษภาคม  2562
รุ่นที่90  ระหว่างวันที่  14  พฤษภาคม  –  14  สิงหาคม  2562
ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกที่มีคุณสมบัติตามที่สำนักงาน ก.พ. กำหนดและดำเนินการกรอกข้อมูลข้อมูลในใบสมัครผ่านเว็บไซต์สำนักงาน ก.พ. https://register.ocsc.go.th/registration/sep  โดยส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครให้ครบถ้วน ถึง สพฐ. ภายในวันที่  14  ธันวาคม  2561  รายละเอียดดังแนบ ➡ ไฟล์เอกสารแนบ

แชร์สิ่งนี้ :