ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงวิชาการ “หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า K” รุ่นที่ 52, รุ่นที่ 53, รุ่นที่ 54

สถาบันฝึกอบรมโยธาไทย(Yotathai Training) ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับการอบรมเชิงวิชาการ “หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า K”
รุ่นที่ 52  ระหว่างวันที่ 23-25  มกราคม  2561(3 วัน)  ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  จ.กรุงเทพฯ
รุ่นที่ 53  ระหว่างวันที่ 27  กุมภาพันธ์ – 1  มีนาคม  2562(3วัน)  ณ โรงแรมบุษราคัม  จ.ขอนแก่น   รุ่นที่ 54  ระหว่างวันที่ 27-29  มีนาคม  2562(3วัน)  ณ โรงแรมหาดใหญ่ พาราไดส์แอนด์รีสอร์ท  จ.สงขลา  ผู้สนใจการอบรมโครงการดังกล่าว  สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 097-919-1001  หรือดูรายละเอียดการอบรมได้ที่http://training.yotathai.com/con-k.html สำหรับค่าใช้จ่ายในการอบรมและค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้เบิกจากโรงเรียนต้นสังกัด

แชร์สิ่งนี้ :