ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รายการสื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ ปี 2562

บริษัท อักษร อินสไปร์ จำกัด ในเครือบริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด(มหาชน)  มีความประสงค์ขอนำเสนอ  รายการสื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้  ระดับประถมศึกษา ปี2562  ให้ครูผู้สอนได้นำจักการเรียนการสอนเพื่อพัฒนานักเรียนให้เกิดองค์ความรู้และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 อย่างเป็นกระบวนการ  ➡ สื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้

แชร์สิ่งนี้ :