ประชาสัมพันธ์อบรมสัมมนาการสอนภาษาและวรรณกรรมไทย

ด้วย โปรแกรมวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประชาสัมพันธ์การอบรมสัมมนาการสอนภาษาและวรรณกรรมไทย ในวันที่ 1-2 ธันวาคม 2561 เวลา 08.00-17.00 น. ณ หอประชุมกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  การอบรมครั้งนี้มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน ท่านละ 800 บาท (แปดร้อยบาทถ้วน)  และส่งแบบตอบรับภายในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561  สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางรัตนโชค ผาคำ หมายเลขโทรศัพท์ 088-1418700 รายละเอียดดังแนบ ➡ ไฟล์หนังสือแนบ

แชร์สิ่งนี้ :