“การทำบันทึกข้อตกลง (MOU)”

“การทำบันทึกข้อตกลง (MOU)”
“เรื่องการให้ความรู้แนะนำและเสนอแนะในการบริหารจัดการอาคารสถานที่สิ่งก่อสร้าง และระบบสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า ประปา)”
ระหว่าง

วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม

กับ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3

วันที่ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561

ณ วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

แชร์สิ่งนี้ :