ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดประสบการณ์โดยใช้ปรากฏเป็นฐาน (Phenomenon-based Learning) สำหรับเด็กปฐมวัย”

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดประสบการณ์โดยใช้ปรากฏเป็นฐาน (Phenomenon-based Learning) สำหรับเด็กปฐมวัย” ค่าลงทะเบียน 1,000 บาท ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมเจริญสามัคคี ชั้น 3 โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้ายปฐมวัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลาธิป สมาหิโต เป็นวิทยากร  ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวปุณยวีร์  อิสริยะพร ต่อ 1422  นางสาวศุภรดา เกสร 0-2441-0602-8 ต่อ 1417 หรือ 092-414-5296 (ในวันและเวลาราชการ) ➡ ไฟล์รายละเอียดโครงการ

แชร์สิ่งนี้ :