สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV

 สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV

dltv-main-logo

        สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์  ตั้งอยู่ในบริเวณโรงเรียนวังไกลกังวล ประกอบด้วย  ห้องบันทึกรายการ 11 ห้อง ห้องส่งสัญญาณ ห้องควบคุมการสัญญาณ  ห้องผลิตรายการ  โรงเรียนที่ชมรายการถ่ายทอดสด คือโรงเรียนที่ได้รับการติดตั้งอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม โดยไม่คิดมูลค่า  แบ่งเป็นโรงเรียนประถมศึกษา  โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการโรงเรียนเอกชน  โรงเรียนปริยัตธรรมรวมทั้งหมดกว่า  30,000 แห่ง และยังรวมไปถึงโรงเรียนในประเทศเพื่อนบ้านที่สัญญาณดาวเทียมไปถึง  และสนใจขอรับอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมพระราชทาน  เช่น  ประเทศกัมพูชา  ลาว  พม่า  เวียดนาม  จีน  และมาเลเซีย

การออกอากาศการเรียนการสอนถ่ายทำจากห้องเรียนจริง  ส่งสัญญาณภาพและเสียงผ่านเคเบิ้ลใยแก้วนำแสง  ที่บริษัททีโอที จำกัด (มหาชน) โดยเสด็จพระราชกุศล  ระยะทางไกลราว 200 กิโลเมตร  จากอำเภอหัวหิน  มาถึงสถานีดาวเทียมไทยคม ที่อำเภอลาดหลุมแก้ว  จังหวัดปทุมธานี  แล้วยิงสัญญาณผ่านทางดาวเทียมระบบ KU-Band

มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  จากโรงเรียนวังไกลกังวลในรูปแบบการถ่ายทอดสด 1 ช่อง 1 ชั้น มีทั้งหมด 15 ช่องสัญญาณ ด้วยระบบดิจิตอลเริ่มจาก 186 – 200 ดังนี้

ช่อง 186-191  ถ่ายทอดการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

ช่อง 192-194  ถ่ายทอดการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

ช่อง 195-197  ถ่ายทอดการเรียนการสอนปฐมวัย อนุบาล 1-3

ช่อง  198  ถ่ายทอดการเรียนการสอนของวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล  ระดับ ปวช.และปวส.  รวมทั้งการศึกษาสายวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น  และการศึกษาชุมชน

ช่อง  199  ถ่ายทอดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวลนอกจากนี้ยังมีสถาบันอื่นๆอาทิ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

ช่อง  200  ถ่ายทอดการอบรมครูภาษาอังกฤษและครูวิทยาศาสตร์ เพื่อเผยแพร่ความรู้สู่ครู นักศึกษา ตลอดทั้งประชาชนผู้สนใจทั่วไป

สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมสามารถให้บริการการศึกษาพระราชทานครบวงจร แบบไม่คิดมูลค่าถึง 15 ช่องสัญญาณ ออกอากาศ 24 ชั่วโมง

มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ดำเนินการถ่ายทอดการเรียนการสอน ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 1-6 จำนวน 6 ช่อง ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 3 ช่อง ระดับปฐมวัย อนุบาล 1-3 จำนวน 3 ช่อง รวมถึงการศึกษาระดับสายอาชีพ ระดับอุดมศึกษา และการพัฒนาครู จำนวน 3 ช่อง รวม 15 ช่อง รายการจากสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมโรงเรียนวังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีลำดับช่องรายการดังนี้

DLTV1  :ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

DLTV2  :ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

DLTV3  :ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

DLTV4  :ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

DLTV5  :ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

DLTV6  :ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

DLTV7  :ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

DLTV8  :ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

DLTV9  :ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

DLTV10  :ระดับปฐมวัย อนุบาลปีที่ 1

DLTV11  :ระดับปฐมวัย อนุบาลปีที่ 2

DLTV12  :ระดับปฐมวัย อนุบาลปีที่ 3

DLTV13  :ระดับอาชีวศึกษา

DLTV14  :ระดับอุดมศึกษา

DLTV15  :การพัฒนาครู

ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1/2561เป็นต้นไป สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ได้ออกอากาศในระบบความคมชัดสูง(High Definition หรือ HD) ควบคู่ไปกับระบบความคมชัดมาตรฐาน(Standard Definition หรือ SD) การออกอากาศในระบบ HD ควบคู่ไปกับระบบ SD จะดำเนินการไปจนกระทั่งชุดอุปกรณ์ห้องเรียนปลายทาง DLTV ของทุกโรงเรียนทั่วประเทศปรับเป็นระบบ HD ครบทั้งหมดในเดือนกันยายน 2561 จึงจะยุติการออกอากาศในระบบ SD

แชร์สิ่งนี้ :