ประชาสัมพันธ์และคัดเลือกเสนอชื่อนักศึกษาเก่าคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สมาคมนักศึกษาเก่าคณะศึกษาศาสร์ฯ  เชิญชวนศิกย์เก่า  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เสนอชื่อศิษย์เก่าผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม  เพื่อการพิจารณาคัดเลือกเป็นนักศึกษาเก่าดีเด่นตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้ ➡ ไฟล์สิ่งที่ส่งมาด้วย ส่งหลักฐานและเอกสารตามแบบฟอร์มภายในวันที่  31  ตุลาคม

แชร์สิ่งนี้ :