ประชาสัมพันธ์เข้ารับการอบรม เรื่องการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล(IEP)

ด้วย  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำาปง  แจ้งว่าจะจัดอบรมการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล(IEP)  ระหว่างวันที่  19-20  ตุลาคม  2561  ณ  หอประชุม  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง
ในการนี้  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง  ได้ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนในสังกัด  เข้าร่วมการอบรมดังกล่าว  ตามคุณสมบัติดังนี้
1.  เป็นครูผู้สอนเด็กพิการในโรงเรียนเรียนรวม
2.  จบปริญญาตรีทางการศึกษา  หรือวุฒิอื่นๆ  ที่คุรุสภารับรอง
3.  มีวุฒิบัตรการอบรม  เรื่องการคัดกรองเด็กพิการทางการศึกษา
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  จำนวน  50  ท่าน  หากเกินจำนวนที่กำหนดต้อง  ชำระค่าลงทะเบียนคนละ  600  บาท  จำกัดสถานศึกษาและไม่เกิน  3  ท่าน  หากมีปัญกาหรือข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่  นางสุพัตรา  นามวงค์  โทร  089-7592311  และส่งแบบตอบรับถึงศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง  ภายในวันที่  8  ตุลาคม  2561

แชร์สิ่งนี้ :