ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการแห่งชาติ สมาคมสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการแห่งประเทศไทย

ด้วยสมาคมสุขศึกษา  พลศึกษา  และสันทนาการแห่งประเทศไทย  จะจัดให้มีการประชุมวิชาการแห่งชาติ  เรื่อง  “กระบวนทัศน์การขับเคลื่อนพัฒนาสุขภาวะของประชาชนอย่างยั่งยืนในศตวรรณที่ 21”  ในระหว่างวันที่  7-9  พฤศจิกายน  พ.ศ.2561  ณ โรงแรมเชียงราย  แกรนด์รูม  จังหวัดเชียงราย  ดังรายละเอียดของการประชุมตามโครงการที่ได้ส่งมาด้วยนี้  สมาคมฯ  จึงใคร่ประชาสัมพันธ์บุคลากรในสังกัด  ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการแห่งชาติดังกล่าว  เพื่อจะได้เป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษา  รายละเอียดตามแนบ ➡ ไฟล์เอกสารแนบ

แชร์สิ่งนี้ :