การจัดทำแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2561

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประชาสัมพันธ์ส่งเสริม  สนับสนุนให้สคครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดจัดทำข้อเสนอเชิงหลักการ  แผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม  ที่ตอบโจทย์ความต้องการจำเป็นของพื้นที่  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม  20 ปี  (พ.ศ.2560-2579)  และส่งข้อเสนอเชิงหลักการผ่านเว็บไซต์https://www.nrms.go.th/ ภายในวันที่ 20 กันยายน 2561  รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย ➡ เอกสารแนะนำแนวทางการจัดทำแผนบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม

แชร์สิ่งนี้ :