รายงานการประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษาฯ ครั้งที่ 5/2561

รายงานการประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศกึษา ผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา
ครั้งที่ 5/2561
วันพุธที่ 1 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 น.
ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3
รายงานการประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษาฯ ครั้งที่ 5-2561

แชร์สิ่งนี้ :