ประชาสัมพันธ์ขอเชิญเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น 50 ปีศึกษาศาสตร์

คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์บุคลากรในสังกัดที่เป็นศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์  หรือบุคคลอื่นที่เป็นศิษเก่า  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์  วิทยาเขตปัตตานี  และเป็นผู้ปฏิบัติงานที่มีผลงานดี  มีความประพฤติเหมาะสม  สมควรได้รับการพิจารณาเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น 50 ปีศึกษาศาสตร์  “ศึกษาศาสตร์สร้างครู  ครูสร้างชาติ  ตามรอยพระบาทพระราชบิดา”  ตามคุณสมบัติที่กำหนด  พร้อมรายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ➡ ไฟล์โครงการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น50ปี ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ส่งมายังฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์  วิทยาเขตปัตตานี  ภายในวันที่  30  กันยายน  2561  เพื่อคณะศึกษาศาสตร์จะได้ดำเนินการต่อไป

แชร์สิ่งนี้ :