ประชาสัมพันธ์โครงการการอบรมความรู้เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน รุ่นที่5

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประชาสัมพันธ์โครงการการอบรมความรู้เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน รุ่นที่5 ในวันที่ 13-14 กันยายน 2561 ณ ห้องธานี โรงแรม เอส.ดี.อเวนิว เขตบางพลัดกรุงเทพมหานคร ผู้สนใจเข้าร่วมการอบรม ดังกล่าว มีค่าลงทะเบียนคนละ 3,200 บาท พร้อมวุฒิบัตรและเอกสารในการเข้าร่วมการอบรม และส่งแบบตอบรับ ภายในวันที่ 7 กันยายน 2561 สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมได้ที่ https://hs.ssru.ac.th ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2561 เป็นต้นไป รายละเอียดดังแนบไฟล์โครงการฯ

แชร์สิ่งนี้ :