ประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญเสนอชื่อศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2561

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ได้จัดให้มีการคัดเลือกศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จในการประกอบสัมมาอาชีพด้านต่างๆ มีคุณธรรมจริยธรรม เกียรติประวัติอันดีงามตลอดจนอุทิศตนแก่สังคมอย่างกว้างขวางด้วยอุดมการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนอย่างแท้จริง เพื่อพิจารณาเป็นศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2561
มาวิทยาลัยจึงขอประชาสัมพันธ์เสนอชื่อศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2561 โดยสามารถดาวน์โหลดแบบเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น ออนไลน์ได้ที่ https://bit.ly/๒nqL๘gt ทั้งนี้ ขอความกรุณาส่งแบบเสนอชื่อฯ พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ภายในวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ➡ ไฟล์ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2561

แชร์สิ่งนี้ :