ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

มหาวิทยาลัยสวนสุนันทา  ขอเชิญบุคลากรในสังกัด  เข้าร่วมการอบรมความรู้เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  ในวันที่  13 – 14  กันยายน  2561  ณ ห้องธานีโรงแรม เอส.ตี.อเวนิว  เขตบางพลัด  กรุงเทพมหานคร  มีค่าลงทะเบียนคนละ 3,200 บาท  พร้อมวุฒิบัตรและเอกสารในการเข้าร่วมการอบรม  และส่งแบบตอบรับ  ภายในวันที่ 7 กันยายน 2561  สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมได้ที่ https://hs.ssru.ac.th/ ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2561  เป็นต้นไป  รายละเอียดดังแนบ ➡ไฟล์โครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

แชร์สิ่งนี้ :