ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การกำหนดราคากลางและแนวทางการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของทางราชการ”

ด้วย  สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม แจ้งว่า ได้กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การกำหนดราคากลางและแนวทางการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของทางราชการ” เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ชัดเจน และนำหลักเกณฑ์แนวทางและวิธีปฏิบัติในการกำหนดและเปิดเผยราคากลางทั้งกรณีของงานจ้างก่อสร้างและกรณีของการจัดซื้อจัดจ้างอื่นที่ไม่ใช่งานจ้างก่อสร้างใช้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีและข้อกำหนดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 จำนวน 2 รุ่น ดังนี้
–  รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมบีพี เชียงใหม่ซิตี้ ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
–  รุ่นที่ 2 ระหว่างวีนที่ 14-16 กันยายน ณ โรงแรมของแก่นโฮเต็ล อำเภอเมืองของแก่น จังหวัดเชียงใหม่
ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมอบรมโดยส่งใบสมัครถึงสำนักงานบริการวิชาการ  โทรสาร 043-710684  หรือส่งอีเมล์มาที่ msu.one๒๕๕๖@gmail.com  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักบริการวิชาการ  โทร 087-7242189  และ  083-1488498  ในวันและเวลาราชการ  และสามารถ download รายละเอียดโครงการ http://www.uniquestmsu.msu.ac.th/ รายละเอียดดังแนบ

แชร์สิ่งนี้ :