ประชาสัมพันธ์การประกวดโรงเรียนจัดการเรียนรู้การสหกรณ์รางวัลพระราชทาน ประจำปี 2561

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียนในสังกัด  ประกวดโรงเรียนจัดการเรียนรู้การสหกรณ์รางวัลพระราชทาน ประจำปี 2561 ดังกล่าวกำหนดกลุ่มเป้าหมายโรงเรียนที่มีสิทธิ์สมัครเข้าร่วมการประกวด  ต้องเป็นโรงเรียนที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดซึ่งโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมการประกวดต้องจัดทำใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครให้ครบถ้วนสมบูรณ์และส่งเอกสารลงทะเบียนทางไปรษณีย์  ไปยังศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่กำหนดในแต่ละภาค ภายในวันที่ 8 สิงหาคม 2561 โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร รวมทั้งตรวจสอบรายชื่อโรงเรียนที่มีสิทธิ์เข้าร่วมการประกวดได้จากเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ http://www.cpd.go.th/ และเว็บไซต์ของสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโลยีการสกกรณ์ http://office.cpd.go.th/cooptrain/ หัวข้อ “ประกวดโรงเรียนจัดการเรียนรู้การสหกรณ์รางวัลพระราชทาน ประจำปี 2561”

แชร์สิ่งนี้ :