ประชาสัมพันธ์กิจกรรม Thailand Research Expo : Symposium 2018

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรม Thailand Research Expo : Symposium 2018  จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในระหว่างวันที่  9-13  สิงหาคม  2561 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกนด์  และบางกอกคอนเวนชัน  เซ็นเตอร์  เซ็นทรัลเวิลด์  กรุงเทพฯ  เพื่อเชิญชวนนักวิจัย  นักวิชาการ  บัณฑิตศึกษา  และนักสร้างสรรค์ด้านศิลปะและวัฒนธรรมในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ได้รับทราบกิจกรรมและส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรมทั้งภาคการบรรยาย  (Oral  Presentation) และภาคโปสเตอร์ (Poster  Presentation)  ซึ่งผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้จากคู่มือการส่งผลงาน  และส่งผลงานได้ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่http://researchexpo.nrct.go.th/main.php?filename=index ตั้งแต่บัดนี้ – 24  มิถุนายน  2561

แชร์สิ่งนี้ :