ประชาสัมพันธ์หลักสูตรพัฒนาครูประจำการ รอบที่2

ด้วย  วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา แจ้งว่า ได้จัดทำหลักสูตรพัฒนาครูประจำการที่ได้ผ่านการรับของจากสถาบันคุรุพัฒนาแล้ว เพื่อสอนงานโยบายของกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดการอบรมวงเงิน  10,000 บาท(คูปองครู)  เป็นทุนพัฒนาตามความต้องการจำเป็นของครูรายบุคคล  และกำหนดการ  Shopping  รอบที่ 2  ระหว่างวันที่ 15-22 มิถุนายน 2561  ในระบบ  Training  obec.go.th  และประชาสัมพันธ์หลักสูตร  “การพัฒนาสมรรถนะนักวิจัยทางการศึกษาภายใต้แนวคิด  Coaching  Mentoring  Supervision  และ  Professional  Learning  Community  (PLC)  เพื่อการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้แนวใหม่”  จำนวน 3 หลักสูตร คือ
รหัสหลักสูตร  612182041  สำหรับครูประถมศึกษา
รหัสหลักสูตร  613182025  สำหรับครูมัธยมศึกษาตอนต้น
รหัสหลักสูตร  614182023  สำหรับครูมัธยมศึกษาตอนปลาย
หลักสูตรมีความลุ่มลึกระดับกลาง  จำนวน  20  ชั่วโมง  ค่าลงทะเบียนคนละ  6,965 บาท  (รวมหนังสือ  กระเป๋า  แฟลซไดร์ฟ  เกียรติบัตร  ของที่ระลึก  อาหารกลางวัน  3  มื้อ  อาหารว่าง  6  มื้อ)  วันเวลาและสถานที่  ดังนี้
วันที่  21-23  กรกฎาคม  2561  โรงแรมมีพรสวรรค์ รีสอร์ทแอนด์สปา  จ.พิจิตร
วันที่  27-29  กรกฎาคม  2561  โรงแรมเวียงตาก รีเวอร์ไซด์  จ.ตาก
วันที่  3-5  สิงหาคม  2561  โรงแรมบ้านสวน รีสอร์ท  จ.นครสวรรค์
วันที่  10-12  สิงหาคม  2561  โรงแรมลำปางเวียงทอง  จ.ลำปาง
วันที่  17-19  สิงหาคม  2561  โรงแรมไพลิน  จ.พิษณุโลก
วันที่  24-26  สิงหาคม  2561  โรงแรมสุโขทัยเทรเชอร์ รีสอร์ทแอนด์สปา  จ.สุโขทัย
วันที่  31  สิงหาคม  – 2  กันยายน  2561  โรงแรมสีหราช  จ.อุตรดิตถ์
วันที่  7-9  กันยายน  2561  โรงแรมเพชร  จ.กำแพงเพชร
วันที่  14-16  กันยายน  2561  โรงแรมแพร่นครา  จ.แพร่

แชร์สิ่งนี้ :