บทคัดย่อรายงานการพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การจัดทำวีดิทัศน์ด้วยโปรแกรม Vegas สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เรื่อง  รายงานการพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การจัดทำวีดิทัศน์ด้วยโปรแกรม Vegas สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ผู้รายงาน  นายภาณุวัฒน์ วรพิทย์เบญจา
ตำแหน่ง  ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
หน่วยงาน  โรงเรียนแจ้คอนวิทยา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต 3
ปีที่รายงาน  ปีการศึกษา 2561
บทคัดย่อ  ไฟล์บทคัดย่อนายภาณุวัฒน์

แชร์สิ่งนี้ :