ประชาสัมพันธ์สถานที่จัดหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะครู สร้างนวัตกรรมจัดการเรียนรู้ สู่ Thailand 4.0 ด้วยทักษะกระบวนการคิด GPAS แบบ Active Learning และกิจกรรม PLC ระดับประถมศึกษา จำนวน 7 หลักสูตร

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) ประชาสัมพันธ์สถานที่จัดหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะครู สร้างนวัตกรรมจัดการเรียนรู้ สู่ Thailand 4.0 ด้วยทักษะกระบวนการคิด GPAS แบบ Active Learning และกิจกรรม PLC ระดับประถมศึกษา จำนวน 7 หลักสูตร โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทางด้านทักษะกระบวนการการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ ตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ที่มุ่งเน้นให้ครูนำความรู้ความสามารถไปพัฒนาสร้างเสริมคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการที่จะยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนอันจะส่งผลต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนที่จะนำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้นของผู้เรียนโดยคุณครูสามารถลงทะเบียนสมัครผ่านทางสำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้ันฐาน เว็บไซต์ http://www.training.obec.go.th/#/Login ในวันที่ 15-22 มิถุนายน 2561  ➡ ไฟล์หลักสูตร

แชร์สิ่งนี้ :