ประชาสัมพันธ์ขยายเวลารับสมัครโครงการพัฒนาครูดนตรีประจำการ ประจำปีการศึกษา 2561

ตามที่ สพฐ. แจ้งว่า กำหนดโครงการพัฒนาครูดนตรีประจำการ ประจำปีการศึกษา 2561  ร่วมกับวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาดนตรีศึกษา ภาคพิเศษ จำนวน 60 คน หลักสูตรดังกล่าวเรียน 2 ปี โดย สพฐ. สนับสนุนวงเงินไม่เกินปีการศึกษาละ 140,000 บาท/คน/หลักสูตร รวมเป็นเงิน 280,000 บาท เพื่อให้การดำเนินโครงการดังกล่าว เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพได้ขยายเวลารับสมัคร จากวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เป็นวันที่ 30 มิถุนายน 2561 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาดนตรีศึกษา หรือที่เกี่ยข้องกับดนตรี ได้เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรองทราบ สามารถส่งใบสมัครพร้อมกรอกรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง สำหรับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจำนวน 60 คน จะต้องทำสัญญารับทุนและปฏิบัติตามข้อกำหนดของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และให้สำหนักงานเขตพื้นที่การศึกษารวบรวมส่ง ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561 รายละเอียดดังแนบ ➡ ไฟล์โครงการพัฒนาครูดนตรีประจำการ ประจำปีงบประมาณ 2561

แชร์สิ่งนี้ :