ขอเชิญร่วมอบรมวิธีการสอนภาษาไทย ชั้นอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา

ด้วย ชมรมส่งเสริมภาษาไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา แจ้งว่า จะจัดอบรมพัฒนาความรู้ของครูชั้นอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา เรื่องการจัดกิจกรรมในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาสมองและการอ่านเขียน การสอนภาษาไทยให้รักการอ่าน การสอนวรรณคดี และอ่านเพื่อสอบ GAT, PAT และ O-NET โดยมีกำหนดการและรายละเอียดดังนี้
วันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน 2561 เรื่อง “การจัดกิจกรรมในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาสมองและการอ่านเขียน” ชั้นอนุบาลและประถมศึกษาตอนต้น
วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม 2561 เรื่อง “การสอนภาษาไทยให้รักการอ่าน (Reading Literacy amd PISA)” ชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2561 เรื่อง “การสอนวรรณคดี” ชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
สถานที่อบรม โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมโครงการตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น มีค่าลงทะเบียนคนละ 700 บาท และสมัครได้ที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเทือง คล้ายสุบรรณ์ โทร 08-6803-0444 โทรสาร 034-252314 รายละเอียดดังแนบ ➡ไฟล์อบรมวิธีการสอนภาษาไทย ชั้นอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา

 

แชร์สิ่งนี้ :