การประชุมเชิงปฏิบัติการการรายงานข้อมูลตามโครงการพัฒนาระบบการรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา (ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน)

ขอเชิญ…ผู้รับผิดชอบรายงานข้อมูลตามโครงการพัฒนาระบบการรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษา

ในระบบ E-budget ของโรงเรียนในเขตพื้นที่ อำเภอวังเหนือ อำเภอแจ้ห่ม และอำเภอเมืองปาน ร่วมประชุม ณ สพป.ลำปาง เขต 3 ห้องประชุม 1

ในวันที่ 5 มิถุนายน 2561 อำเภอวังเหนือ เวลา 09.00 น. – 12.00 น.

ในวันที่ 5 มิถุนายน 2561 อำเภอแจ้ห่ม เวลา 13.30 น. – 16.30 น.

ในวันที่ 6 มิถุนายน 2561 อำเภอเมืองปาน เวลา 09.00 น. – 12.00 น.

(อ้างอิงหนังสือ ที่ คธ 04133/1309)

 

แชร์สิ่งนี้ :