ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างสรรค์สื่อใหม่ ให้ถูกใจเด็กวัยฝัน ในศตวรรษที่ 21 และโครงการการใช้การละเล่นไทยเพื่อพัฒนาทักษะสมอง EF

ด้วย สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว แจ้งว่าได้จัดกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
1.  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “สร้างสรรค์สื่อใหม่ ให้ถูกใจเด็กวัยฝัน ในศตวรรษที่ 21” วิทยากรอาจาย์ชุลีกร  เลิศประเสริฐ (ครูเอื้อ) ระหว่างวันที่ 11-12 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. ค่าลงทะเบียนคนละ 2,200 บาท
2.  โครงการอบรมเชิงปฏิบัิตการ “การใช้การละเล่นไทยเพื่อพัฒนาทักษะสมอง EF” วิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ  ยงย่วน และคณะ ระหว่างวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 – 16.30 น. ค่าละทะเบียนคนละ 2,000 บาท
ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวศุภรดา  เกษณ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2441-0602-8 ต่อ 1417 และนางสาวบุณยวีร์  อิสริยะพร ต่อ 1422 หรือหมายเลขโทรศัพท์ 092-414-5296 (ในวันเวลาราชการ) ➡รายละเอียดตามแนบ

แชร์สิ่งนี้ :