ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี 2563

ด้วยกรมการศาสนา  กระทรวงวัฒนธรรม  กำหนดให้จังหวัดดำเนินการคัดเลือกพุทธศาสนิกชน  องค์กร  หน่วยงาน  เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา  เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา  ประจำปี  2563  จังหวัดละไม่เกิน  2  ราย  ใน  10  ประเภท  ดังนี้ 1.  ประเภทส่งเสริมการศึกษาพระพุทธศาสนา 2.  ประเภทการศึกษาสงเคราะห์

Read more

ประชาสัมพันธ์การสรรหาผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ประจำปี 2563

ด้วย  สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา  ได้ดำเนินการสรรหาบุคคลและนิติบุคคลที่ดำเนินงานหรือจัดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงต่อการศึกษาอย่างกว้างขวาง  และการดำเนินกิจกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่างของการปฏิบัติที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาการศึกษาของชาติจนเป็นที่ประจักษ์ชัดและเป็นที่ยอมรับของสังคมให้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้ทำคุณประโยชน์อย่างยิ่งต่อการศึกษาของชาติ  ข้าราชการในสังกัดที่สนใจและมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด  เพื่อเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ  ประจำปี  2563  โดยส่งแบบฟอร์มการเสนอชื่อ  ตามแบบแนบท้ายประกาศไปยังสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา  หรือทางอีเมล์  Supreeya_p@ksp.or.th  ภายในวันที่  25  พฤศจิกายน  2563  ดังรายละเอียดแนบ ➡ รายละเอียดหรือสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  โทรศัพท์ 

Read more