การประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียน สพป.ลำปาง เขต 3

วันที่  15  พฤศจิกายน  2562  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3  ได้จัดการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียนหลังการศึกษาดูงานการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาที่มีการบริหารจัดการศึกษาที่เป็นเลิศและเป็นแบบอย่างที่ดี  โดยมี  นายสมเกียรติ  ปงจันตา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3  เป็นประธานการประชุมอบรมในครั้งนี้  ณ ห้องประชุม 1  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง

Read more