ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการชีมีโอ

ประชาสัมพันธ์  เรื่องการเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและสอบคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการชีมีโอ(ฝ่ายบริหารและสื่อสาร)  คุณสมบัติมีสัญชาติไทย  อายุระหว่าง  45-55 ปี  (นับตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในเดือนมกราคม  2563)  จบการศึกษาในสาขาสัมคมศาสตร์  การศึกษา  การบริหารเศรษฐศาสตร์และการบัญชี  หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง(หากจบการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเอกในสาขาดังกล่าวจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)  โดยผู้สนใจสามารถสมัคตำแหน่งดังกล่าว  โดยกรอบแบบฟอร์การสมัครตำแหน่งพร้อมทั้งแนบเอกสาร  จำนวน  1  หน้ากระดาษ A4  ห้วข้อเรื่อง  In

Read more

กิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี 2562 โรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือ

ในวันที่  11  พฤศจิกายน  2562  โรงเรียนบ้านแม่สุขร่วมจัดกิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปีการศึกษา2562 โดยให้นักเรียนทำกระทงด้วยตัวเอง เพื่อปลูกฝัง และอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามสืบไป  แชร์สิ่งนี้ :

Read more

โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ จัดพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2562

วันจันทร์ ที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ผอ.มนตรี ธิแก้ว ได้นำคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนอนุบาลวังเหนือ จัดพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2562 ณ สนามโรงเรียนอนุบาลวังเหนือ และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์โดยรอบบริเวณโรงเรียน แชร์สิ่งนี้ :

Read more

สพป.ลำปาง เขต 3 ประกาศผลการคัดกรองสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA AWARD ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 เรื่อง ผลการคัดกรองสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA  AWARD  ประจำปีการศึกษา 2562 ➡ ไฟล์ประกาศ-IQA-AWARD  แชร์สิ่งนี้ :

Read more

ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี 2563

ด้วยกรมการศาสนา  กระทรวงวัฒนธรรม  กำหนดให้จังหวัดดำเนินการคัดเลือกพุทธศาสนิกชน  องค์กร  หน่วยงาน  เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา  เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา  ประจำปี  2563  จังหวัดละไม่เกิน  2  ราย  ใน  10  ประเภท  ดังนี้ 1.  ประเภทส่งเสริมการศึกษาพระพุทธศาสนา 2.  ประเภทการศึกษาสงเคราะห์

Read more