ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมความรู้เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอประชาสัมพันธ์เข้าร่วมการอบรมความรู้เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  ในการอบรมครั้งนี้  มีค่าลงทะเบียนจำนวน  3,500  บาท  พร้อมวุฒิบัตรและเอกสารในการเข้าร่วมอบรม  สามารถขออนุญาตจากผู้บังคับบัญชาแล้วเข้าร่วมอบรมโดยไม่ถือเป็นวันลาและมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้  ทั้งนี้สามารถส่งแบบตอบรับภายในวันที่  2  กันยายน  2562  รายละเอียดดังแนบ  ➡ ไฟล์รายละเอียด แชร์สิ่งนี้ :

Read more