เอกสารประกอบการอบรม NT วันที่ 6 – 7 กรกฎาคม 2562

➡ เอกสารประกอบหมายเลข 3 ตัวอย่างการจัดกลุ่มข้อสอบ ➡ เอกสารประกอบหมายเลข 2 ตัวชี้วัด ว21 ➡ เอกสารประกอบหมายเลข 1 สรุปจำนวนข้อสอบ NT ➡ ใบงานประกอบการอบรมเรื่องการวัดผลเพื่อพัฒนา NT และอัตนัย ➡  นำเสนอวัดผลเพื่อพัฒนา NT และอัตนัย แชร์สิ่งนี้

Read more