ขอเชิญร่วมอบรม การจัดกิจกรรมและวิธีสอนภาษาไทย

ด้วย ชมรมและส่งเสริมภาษาไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  แจ้งว่า  ได้จัดการอบรมครู  เพื่อให้ครูให้มีความรู้หลักภาษาและการใช้ภาษา  วิธีสอน  และมีนวัตกรรมที่ทำให้หารสอนสนุก  มีความสุขในการสอน  และยังเป็นประโยชน์ต่อการเลื่อนวิทยฐานะด้วยหลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากสถานบันคุรุพัฒนา  โดยกำหนดการและรายละเอียดดังนี้ 1.  เรื่อง  “การสอนภาษาไทยให้อ่านออกเขียนได้”  ชั้นอนุบาลและประถมศึกษาตอนต้น  วันเสาร์ที่  1  มิถุนายน  2562 2. 

Read more