ประชาสัมพันธ์หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและประเมินผลการศึกษา (ภาคพิเศษ) แผนก 2

คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  ประกาศรับสมัครเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา  ประจำปีการศกึษา 2562  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการวิจัยและประเมินผลการศึกษา (ภาคพิเศษ) แผนก 2  ผู้สนใจที่จะประสงค์เข้าศึกษาต่อฯ  และหากมีหนังสือจากหน่วยงาน/สถานศึกษาประสงค์ให้บุคลากรเข้าศึกษาต่อเพื่อนำความรู้ไปใช้ในหน่วยงานหรือสถานศึกษาจะได้รับการพิจารณาเข้าศึกษาได้เป็นพิเศษ  โดยสามารถส่งหนังสือมายังคณบดีคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  ทั้งนี้สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้  ถึงวันที่  16  พฤษภาคม  2562 

Read more

จังหวัดลำปาง ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกบุคคลผู้สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น และผู้มีคุณปการต่อการใช้ภาษาไทย พุทธศักราช 2562 และเยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นที่มีความสามารถด้านการพูด การอ่าน การเขียน พุทธศักราช 2562

ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง  ผลการพิจารณาคัดเลือกบุคคลผู้สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นปูชนียบุคคล ด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น และผู้มีคุณปการต่อการใช้ภาษาไทย พุทธศักราช 2562 และเยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นที่มีความสามารถด้านการพูด การอ่าน การเขียน พุทธศักราช 2562 ➡ ไฟล์ประกาศจังหวัดลำปาง แชร์สิ่งนี้ :

Read more

จังหวัดลำปางประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกบุคคลผู้สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นปูชนียบุคคล ด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น และผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย พุทธศักราช 2562 และเยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นที่มีความสามารถด้านการพูด การอ่าน การเขียน พุทธศักราช 2562

ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง  ผลการพิจารณาคัดเลือกบุคคลผู้สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นปูชนียบุคคล ด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น และผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย พุทธศักราช 2562 และเยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นที่มีความสามารถด้านการพูด การอ่าน การเขียน พุทธศักราช 2562 ➡ไฟล์ประกาศฯลฯ แชร์สิ่งนี้ :

Read more

ประชาสัมพันธ์การยกเว้นค่าบริการหรือค่าตอบแทนในการเข้าไปในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่าแก่ผู้สูงอายุ

จังหวัดลำปาง  ประชาสัมพันธ์  เรื่องการยกเว้นค่าบริการหรือค่าตอบแทนในการเข้าไปในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่าแก่ผู้สูงอายุ  เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้รับโอกาสในการเข้าไปศึกษาธรรมชาติในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและเขตห้ามล่าสัตว์ป่า  รายละเอียดตามแนบ  ➡ ไฟล์รายละเอียด แชร์สิ่งนี้ :

Read more