ประชาสัมพันธ์การสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 23 สถาบันพระปกเกล้า

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ขอประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการในสังกัดและผู้ที่สนใจที่มีคุณสมบัติครบถ้วยตามที่กำหนดสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมในหลักสูตรฯ  ดังกล่าว  โดยส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานถึงสำหนักงานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  ภายในวันที่  10  เมษายน  2562  รายละเอียดดังแนบ  ➡ ไฟล์เอกสารแนบ แชร์สิ่งนี้ :

Read more