ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรอบรมระยะสั้น

สำนักววัตกรรมการเรียนรู้  ได้จัดโครงการบริหารวิชาการเพื่อเปิดอบรมหลักสูตรระยะสั้นจำนวน  5 หลักสูตร  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านนวัตกรรมการเรียนรู้ให้แก่ ครู อาจารย์ นักวิชาการศึกษา นักวิจัยทางด้านการศึกษา นักทรัพยากรมนุษย์ ผู้นำและผู้บริหารในองค์กรต่างๆ  จัดขึ้น  ณ ห้องปฏิบัติการของสำนักงานนวัตกรรมการเรียนรู้  อาคาร Learming  Tower  มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรคฒ  ประสานมิตร  ผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตรในโครงการดังกล่าว 

Read more

ประชาสัมพันธ์เข้ารับการอบรมหลักสูตรอบรมระยะสั้น

สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้  ได้จัดโครงการบริการวิชาการเพื่อเปิดอบรมหลักสูตรระยะสั้นจำนวน  5  หลักสูตร  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านนวัตกรรมการเรียนรู้ให้แก่ ครู อาจารย์ นักวิชาการศึกษา  นักวิจัยทางด้านการศึกษา นักทรัพยากรมนุษย์ ผู้นำและผู้บริหารในองค์กรต่างๆ  จัดขึ้น  ณ ห้องปฏิบัติการของสำนักงานนวัตกรรมการเรียนรู้  อาคาร  Learming  Tower  มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรคฒ  ประสานมิตร  ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดของแต่ละหลักสูตรดังแผนประกาศประสัมพันธ์หลักสูตรดังแนบ 

Read more