ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2562 หลักสูตร “สาระสำคัญและปัญหาอุปสรรคของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐและการสาธิตการปฏิบัติงานบนระบบจัดซืัอจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์(e-GP)วิธีเจาะจง วิธี e-maket วิธี e-bidding การร่างสัญญาและการบริหารสัญญาในระบบ e-GP” รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 5

สำนักบริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยศิลปากร  กำหนดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร  “สาระสำคัญและปัญหาอุปสรรคของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐและการสาธิตการปฏิบัติงานบนระบบจัดซืัอจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์(e-GP)วิธีเจาะจง วิธี e-maket วิธี e-bidding การร่างสัญญาและการบริหารสัญญาในระบบ e-GP” รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 5  โดยกำหนดจัดฝึกอบรมจำนวน  5  รุ่น  ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,900 

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2562 หลักสูตร “กลยุทธ์เชิงปฏิบัติในการทำสัญญา การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุในงานซื้อ งานจ้างทำของ งานจ้างก่อสร้าง งานจ้างที่ปรึกษา งานจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างอย่างมีประสิทธิภาพ” รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 4

สำนักบริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยศิลปากร  กำหนดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร  “กลยุทธ์เชิงปฏิบัติในการทำสัญญา การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุในงานซื้อ งานจ้างทำของ งานจ้างก่อสร้าง งานจ้างที่ปรึกษา งานจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างอย่างมีประสิทธิภาพ” รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 4  โดยกำหนดจัดฝึกอบรมจำนวน  4  รุ่น  ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,900  บาท(ไม่รวมค่าที่พักและอาหารเย็น)

Read more

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและประเมินผลการศึกษา (ภาคพิเศษ) แผนก 2

คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  ประกาศรับสมัครเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา  ประจำปีการศกึษา 2562  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการวิจัยและประเมินผลการศึกษา (ภาคพิเศษ) แผนก 2  ผู้สนใจที่จะประสงค์เข้าศึกษาต่อฯ  และหากมีหนังสือจากหน่วยงาน/สถานศึกษาประสงค์ให้บุคลากรเข้าศึกษาต่อเพื่อนำความรู้ไปใช้ในหน่วยงานหรือสถานศึกษาจะได้รับการพิจารณาเข้าศึกษาได้เป็นพิเศษ  โดยสามารถส่งหนังสือมายังคณบดีคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  ทั้งนี้สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้  ถึงวันที่  16  พฤษภาคม  2562 

Read more

จังหวัดลำปาง ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกบุคคลผู้สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น และผู้มีคุณปการต่อการใช้ภาษาไทย พุทธศักราช 2562 และเยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นที่มีความสามารถด้านการพูด การอ่าน การเขียน พุทธศักราช 2562

ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง  ผลการพิจารณาคัดเลือกบุคคลผู้สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นปูชนียบุคคล ด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น และผู้มีคุณปการต่อการใช้ภาษาไทย พุทธศักราช 2562 และเยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นที่มีความสามารถด้านการพูด การอ่าน การเขียน พุทธศักราช 2562 ➡ ไฟล์ประกาศจังหวัดลำปาง แชร์สิ่งนี้ :

Read more

จังหวัดลำปางประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกบุคคลผู้สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นปูชนียบุคคล ด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น และผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย พุทธศักราช 2562 และเยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นที่มีความสามารถด้านการพูด การอ่าน การเขียน พุทธศักราช 2562

ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง  ผลการพิจารณาคัดเลือกบุคคลผู้สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นปูชนียบุคคล ด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น และผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย พุทธศักราช 2562 และเยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นที่มีความสามารถด้านการพูด การอ่าน การเขียน พุทธศักราช 2562 ➡ไฟล์ประกาศฯลฯ แชร์สิ่งนี้ :

Read more

ประชาสัมพันธ์การยกเว้นค่าบริการหรือค่าตอบแทนในการเข้าไปในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่าแก่ผู้สูงอายุ

จังหวัดลำปาง  ประชาสัมพันธ์  เรื่องการยกเว้นค่าบริการหรือค่าตอบแทนในการเข้าไปในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่าแก่ผู้สูงอายุ  เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้รับโอกาสในการเข้าไปศึกษาธรรมชาติในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและเขตห้ามล่าสัตว์ป่า  รายละเอียดตามแนบ  ➡ ไฟล์รายละเอียด แชร์สิ่งนี้ :

Read more

ประชาสัมพันธ์การสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 23 สถาบันพระปกเกล้า

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ขอประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการในสังกัดและผู้ที่สนใจที่มีคุณสมบัติครบถ้วยตามที่กำหนดสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมในหลักสูตรฯ  ดังกล่าว  โดยส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานถึงสำหนักงานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  ภายในวันที่  10  เมษายน  2562  รายละเอียดดังแนบ  ➡ ไฟล์เอกสารแนบ แชร์สิ่งนี้ :

Read more