โครงการ อบรมครูผู้สอนหุ่นยนต์ (Robot) วิชาวิทยาการคำนวณ

สมาคมดิจิทัลเวิลด์  ได้กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการใช้สื่อการเรียนรู้โครงสร้างพื้นฐานทางวิศวกรรม สะเต็มศึกษา  หุ่นยนต์และวิทยาการคำนวณหลักสูตรพื้นฐาน  1 วัน  ให้กับครูผู้สอน  ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น  ให้จังหวัดใกล้เคียงคือ จังหวัดพะเยา  รุ่นที่  6  วันที่  29  เมษายน  2562 จังหวัดเชียงใหม่  รุ่นที่  7  วันที่ที่ 

Read more

โครงการ อบรมครูผู้สอนหุ่นยนต์ (Robot) วิชาวิทยาการคำนวณ

สมาคมดิจิทัลเวิลด์  ได้กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการใช้สื่อการเรียนรู้โครงสร้างพื้นฐานทางวิศวกรรม  สะเต็มศึกษา  หุ่นยนต์และวิทยาการคำนวณหลักสูตร  พื้นฐาน  1 วัน  ให้กับครูผู้สอนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น  ในจังหวัดใกล้เคียงคือ  จังหวัดเชียงใหม่  รุ่นที่ 7 วันที่  30  เมษายน  2562  และพะเยา  รุ่นที่ 6  วันที่ 

Read more

ประชาสัมพันธ์โครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ในพื้นที่จังหวัดลำปาง

จังหวัดลำปางขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรในสังกัด  เข้าร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน  “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”  ในพื้นที่จังหวัดลำปาง  ระหว่างวันที่  2 – 4  เมษายน  2562  ประกอบด้วย กิจกรรมจิตอาสาภัยพิบัติ ทำแนวกันไฟป้องกันไฟป่า  ในวันที่  2  เมษายน  2562  เวลา 

Read more

การจัดประชุมการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) สิ้นปีการศึกษา 2561

การจัดประชุมการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) สิ้นปีการศึกษา 2561 อำเภอวังเหนือ อำเภอเมืองปาน อำเภอแจ้ห่ม ระหว่างวันที่ 26-27-28 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม DLICT สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 แชร์สิ่งนี้ :

Read more

การอบรม “โครงการให้ความรู้ทางการเงิน (Financial Literacy)”

สพฐ  ขอประชาสัมพันธ์การอบรม “โครงการให้ความรู้ทางการเงิน (Financial Literacy)”  ประจำปี  2562  หลักสูตร  “บริหารการเงินแบบสมดุล  คุณทำได้  ด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง”  สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  จำนวน  1,000 คน  โดยจัดกิจกรรมที้ง 5 ภูมิภาค  จำนวน  10 

Read more