ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้ั้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้ั้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ➡ ไฟล์ตารางแสดงวงเงิน แชร์สิ่งนี้ :

Read more

การประกวดโครงงานดีเด่นสะเต็มศึกษา สสวท. ประจำปี 2562

เชิญนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงงานดีเด่นสะเต็มศึกษา สสวท. ประจำปี 2562  สามารถดาวน์โหลดเอกสารคู่มือการประกวดและรายละเอียดข้อมูลการส่งผลงานตามลิงค์นะคะ   คู่มือการประกวดฯ https://goo.gl/9q78LZ รายละเอียดข้อมูลการส่งผลงาน   https://goo.gl/tRBspJ แชร์สิ่งนี้ :

Read more