เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เลขที่ 4/2562

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เลขที่ 4/2562 การซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19นิ้ว) สำนักงานเขตพื้ันที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3  จำนวน 3 เครื่อง ตามประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ➡

Read more

สพป.ลำปาง เขต 3 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19นิ้ว)สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 จำนวน 3 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 เรื่อง  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19นิ้ว ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 จำนวน 3 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ➡ ไฟล์ประกาศ แชร์สิ่งนี้ :

Read more

การคัดเลือกผู้เข้ารับการพัฒนาหลักสูตรนักบริหารระดับกลาง กระทรวงศึกษาธิการ(นบก.ศธ.) รุ่นที่6

ด้วย  สพฐ.แจ้งว่า  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ได้อนุมัติให้สถาบันพัฒนาครู  คณาจารย์  และบุคลากรทางการศึกษา  ดำเนินโครงการพัฒนานักบริหารระดับกลาง  กระทรวงศึกษาธิการ  (นบก.ศธ) รุ่นที่6  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  เพื่อเตรียมความพร้อมนักบริหารระดับกลาง  สู่นักบริหารระดับสูง  เป็นผู้บริหารการเปลี่ยนแปลง  สามารถขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โดยได้กำหนดการพัฒนาระหว่างวันที่  5 มีนาคม  2562

Read more