การคัดเลือกผู้เข้ารับการพัฒนาหลักสูตรนักบริหารระดับกลาง กระทรวงศึกษาธิการ(นบก.ศธ.) รุ่นที่6

ด้วย  สพฐ.แจ้งว่า  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ได้อนุมัติให้สถาบันพัฒนาครู  คณาจารย์  และบุคลากรทางการศึกษา  ดำเนินโครงการพัฒนานักบริหารระดับกลาง  กระทรวงศึกษาธิการ  (นบก.ศธ) รุ่นที่6  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  เพื่อเตรียมความพร้อมนักบริหารระดับกลาง  สู่นักบริหารระดับสูง  เป็นผู้บริหารการเปลี่ยนแปลง  สามารถขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โดยได้กำหนดการพัฒนาระหว่างวันที่  5 มีนาคม  2562

Read more