รายงานการประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 7/2561

 ➡ รายงานการประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 7/2561 วันจันทร์ที่  29  ตุลาคม  2561  เวลา  08.30  น. ณ ห้องประชุม1  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง  เขต 3 ➡ รายงานการประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา

Read more

ขอเชิญร่วมงาน “เดินหน้า สกสค.ครั้งที่1”

ด้วย  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา(สกสค.)  ได้กำหนดจัดงาน  “เดินหน้า  สกสค.  ครั้งที่1”  ในระหว่างวันที่  11-12  กุมภาพันธ์  2562  ณ หอประชุมคุรุสภา  กรุงเทพมหานคร  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการ  สกสค.  ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสังคม  เป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร  ตลอดจนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา  ที่เป็นสมาชิก  ช.พ.ค

Read more

การทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ประจำงบประมาณ พ.ศ.2562

สถาบันทอดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) หรือ สทศ. จำดำเนินการให้บริการการทอดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2562  โดยเป็นการทอดสอบเพื่อวัดความรู้ด้านการวัดและประเมินผลของครู  ทั้ง 4 ด้าน 1.  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 2.  การวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 3.  การวัดและประเมินผลการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียน

Read more