ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมภาษาต่างประเทศสำหรับบุคคลทั่วไป

สถาบันภาษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการอบรมภาษาต่างประเทศสำหรับบุคคลทั่วไป  4 หลักสูตร  หลักสูตรๆละ  30 ชั่วโมง  จำนวน 30 คน 1.  หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการฟังและการพูด  ทุกวันเสาร์ 2.  หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ  ทุกวันอาทิตย์ 3.  หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมสอบ TOEIC 

Read more