ประชาสัมพันธ์การพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่9

ด้วย สพฐ.แจ้งว่า  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  โดยสถานบันพัฒนาครู  คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา  ได้กำหนดดำเนินการพัฒนานักบริหารระดับสูง  กระทรวงศึกษาธิการ(นบส.ศธ.) รุ่นที่9  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างนักบริหารระดับสูงให้เป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์  เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง  มีสมรรถนะด้านการบริหารและเพื่อเตรียมความพร้อมให้นักบริหารที่มาเข้ารับการพัฒนามีคุณสมบ้ติพร้อมที่จะเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น  ระหว่างเดือนมีนาคม-กรกฎาคม 2562 สพฐ  ได้ขอให้ สพท.  แจ้งผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด  ส่งใบสมัคร ก.พ.7  และกรอบแนวคิดการจัดทำรายงานการศึกษาส่วนบุคคล(Individual 

Read more

การประชุมนำเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ The 6th International Conference on Education(ICE 2019) and The 15 th National Conference “Creative Paradigms towards Internationalizing Education”

มหาวิทยาลัยศิลปากร  จัดประชุมนำเสนอผลงานวิจัย  ระดับชาติและนานาชาติ  The 6th International  Conference  on  Education(ICE 2019)  and  The 15 th  National  Conference  “Creative  Paradigms  towards  Internationalizing Education” 

Read more