การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. – สพฐ. ยุวชน ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2562

ด้วยสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี  (ไทย-ญี่ปุ่น)  ได้กำหนดจัดการแข่งขันหุ่นยนต์  ส.ส.ท.  ชิงแชมป์ประเทศไทย  ประจำปี 2562  ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  ระหว่างวันที่ 1 – 2  มิถุนายน  2562  ณ ศูนย์การค้าเซียร์  รังสิต  จังหวัดปทุมธานี  โดยมีเกมการแข่งขันระดับมัธยมศึกษา

Read more

การประชุมวิชาการด้านการศึกษารูปแบบใหม่ ครั้งที่ 1

สถานศึกษาค้นคว้าการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและภาษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี สุรนารี  แจ้วว่า กำหนดจัด  “งานประชุมวิชาการระดับชาติด้านการจัดการศึกษารูปแบบใหม่ ครั้งที่ 1 (The 1st  New  Education  Paradigms  Conference : NEPCon)”  ระหว่างวันที่ 1 –

Read more

การส่งผลงานเข้าประกวดโครงการ DigiEng Teacher Challenge 2018

ด้วย  สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย  และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้ดำเนินโครงการ  DigiEng Teacher Challenge 2018  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ครูผู้สอนจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้และสื่อการเรียนการสอน  และพัฒนาศักยภาพของครูผู้สอนให้สามารถสร้างสื่อดิจิทัลเทคโนโลยีร่วมกับภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ตลอดจนการสร้างสรรค์องค์ความรู้ผ่านเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับสังคมแห่งการเรียนรู้ในปัจจุบัน  ซึ่งผลงานที่จัดทำขึ้นสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงสำหรับโรงเรียนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในอนาคต  โดยกำหนดให้ครู  หรือบุคลากรทางการศึกษา  สมัครเข้าร่วมโครงการฯ  ดังกล่าว  ผ่านทางเว็บไซต์  http://www.thictyouth.com/digieng  ภายในวันที่  18  มกราคม  2562  จากนั้น 

Read more