ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงวิชาการ “หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า K” รุ่นที่ 52, รุ่นที่ 53, รุ่นที่ 54

สถาบันฝึกอบรมโยธาไทย(Yotathai Training) ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับการอบรมเชิงวิชาการ “หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า K” รุ่นที่ 52  ระหว่างวันที่ 23-25  มกราคม  2561(3 วัน)  ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  จ.กรุงเทพฯ รุ่นที่ 53  ระหว่างวันที่ 27  กุมภาพันธ์

Read more

สถาบันฝึกอบรมโยธาไทย(Yotathai Training) ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางด้านช่างและเทคโนโลยี ตลอดจนความรู้ด้านอื่นๆ

สถาบันฝึกอบรมโยธาไทย(Yotathai Training) ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางด้านช่างและเทคโนโลยี ตลอดจนความรู้ด้านอื่นๆ  ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 097-919-1001  หรือดูรายละเอียดการอบรมได้ที่ http://training.yotathai.com/con-k.html สำหรับค่าใช้จ่ายในการอบรมและค่าเดินทางไปราชการให้เบิกจากโรงเรียนต้นสังกัด แชร์สิ่งนี้ :

Read more