ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รายการสื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ ปี 2562

บริษัท อักษร อินสไปร์ จำกัด ในเครือบริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด(มหาชน)  มีความประสงค์ขอนำเสนอ  รายการสื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้  ระดับประถมศึกษา ปี2562  ให้ครูผู้สอนได้นำจักการเรียนการสอนเพื่อพัฒนานักเรียนให้เกิดองค์ความรู้และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 อย่างเป็นกระบวนการ  ➡ สื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ แชร์สิ่งนี้ :

Read more

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน ผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ➡ ไฟล์หนังสือราชการ1 ➡ ไฟล์หนังสือราชการ2 ➡ ไฟล์หนังสือราชการ3 ➡ ไฟล์หนังสือราชการ4 แชร์สิ่งนี้ :

Read more

ประชาสัมพันธ์โครงการเตรียมพร้อมสู่การเกษียณอายุงาน “เกษียณสร้างสุข”ประจำปี 2562 จำนวน 4 รุ่น

ด้วย ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการเตรียมพร้อมสู่การเกษียณอายุงาน “เกษียณสร้างสุข”ประจำปี 2562 จำนวน 4 รุ่น โดยมีรายละเอียดการจัดอบรมดังต่อไปนี้ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 14-18 มกราคม 2562 ณ โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์  2000

Read more

ประชาสัมพันธ์อบรมสัมมนาการสอนภาษาและวรรณกรรมไทย

ด้วย โปรแกรมวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประชาสัมพันธ์การอบรมสัมมนาการสอนภาษาและวรรณกรรมไทย ในวันที่ 1-2 ธันวาคม 2561 เวลา 08.00-17.00 น. ณ หอประชุมกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  การอบรมครั้งนี้มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน ท่านละ 800 บาท (แปดร้อยบาทถ้วน) 

Read more