ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดประสบการณ์โดยใช้ปรากฏเป็นฐาน (Phenomenon-based Learning) สำหรับเด็กปฐมวัย”

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดประสบการณ์โดยใช้ปรากฏเป็นฐาน (Phenomenon-based Learning) สำหรับเด็กปฐมวัย” ค่าลงทะเบียน 1,000 บาท ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมเจริญสามัคคี ชั้น

Read more